صفحه اصلی

همکاری با خیریه التیام

کار داوطلبانه چیست؟

کار داوطلبانه و مشارکت اجتماعی، می‌تواند باعث سود رسانی به فرد داوطلب و هم به افراد جامعه شود. اگرچه، تمامی روش‌هایی که باعث تشویق و

ادامه مطلب »
همکاری با خیریه ها

با هم و برای هم

مزایای کار داوطلبانه و خیریه بسیار است. داوطلب شدن کمک های حیاتی به افراد و جامعه ارائه می دهد؛ اما مزایای آن می تواند برای

ادامه مطلب »