فرم های فعال خیریه

در این بخش میتوانید فرم مربوط را پیدا و آن را تکمیل کنید.

قلک خیریه التیام

برای دریافت یا ارسال قلک خیریه از این فرم استفاده کنید.

اگر مددجویی میشناسید یا خودتان مددجو هستید این فرم برای شماست.

چنانچه تمایل دارید خیر التیام باشیداین فرم برای شماست

دوست دارید همکار ما باشید با تکمیل این فرم میتوانید در یکی از تیم های خیریه فعالیت کنید.

فصل نامه خیریه التیام

برای دریافت اشتراک فصل نامه کافی است این فرم را تکمیل کنید.

کارگاه خیریه التیام

هر ماه بازدید بیمارستانی داریم اگر دوست داری شرکت کنی این فرم تکمیل کن