خوش آمدید   

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تماس :۲۸۴۰۲۹۴۲-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تماس :۲۸۴۰۲۹۴۲-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

ایمیل: شماره تماس :۲۸۴۰۲۹۴۲-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

گلریزان التیام

گلریزان - تامین هزینه حق بیمه
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریالمیزان پیشرفت
 • ۱۶ %مبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایانتعداد روز باقی مانده

گلریزان – تامین هزینه حق بیمه

گلریزان – تامین هزینه حق بیمه

عجله کن! پیشنهاد به پایان میرسد در:

گلریزان - تامین هزینه حق بیمه
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریالمیزان پیشرفت
 • ۱۶ %مبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایانتعداد روز باقی مانده

عجله کن! پیشنهاد به پایان میرسد در:

گلریزان – تامین هزینه حق بیمه

گلریزان – تامین هزینه حق بیمه
فروش
گلریزان - تامین هزینه خرید ولچر
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریالمیزان پیشرفت
 • ۱۸ %مبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایانتعداد روز باقی مانده

گلریزان – تامین هزینه خرید ویلچر

گلریزان – تامین هزینه خرید ویلچر

عجله کن! پیشنهاد به پایان میرسد در:

فروش
گلریزان - تامین هزینه خرید ولچر
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریالمیزان پیشرفت
 • ۱۸ %مبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایانتعداد روز باقی مانده

عجله کن! پیشنهاد به پایان میرسد در:

گلریزان – تامین هزینه خرید ویلچر

گلریزان – تامین هزینه خرید ویلچر
گلریزان - تامین هزینه های دندان پزشکی
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالمیزان پیشرفت
 • ۲۷ %مبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایانتعداد روز باقی مانده

گلریزان – تامین هزینه های دندان پزشکی

گلریزان – تامین هزینه های دندان پزشکی

عجله کن! پیشنهاد به پایان میرسد در:

گلریزان - تامین هزینه های دندان پزشکی
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالمیزان پیشرفت
 • ۲۷ %مبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایانتعداد روز باقی مانده

عجله کن! پیشنهاد به پایان میرسد در:

گلریزان – تامین هزینه های دندان پزشکی

گلریزان – تامین هزینه های دندان پزشکی