صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

محوریت

مبلغ جمع آوری شده 50.630.000 ریال

به پشتوانه دل های بزرگ و دستان مهربانتان برآنیم که تن پوش عافیت را برای عزیزان نیازمندمان به ارمغان آوریم…خیریه‌ی دانشجویی التیام؛ همزمان با چهارمین سالروز تولد این خیریه؛ شمارش معکوس جهت اجرای طرح ارمغان را آغاز کرد. از این پس؛ به کمک شما همراهان التیامی و خیرین ارجمند بر این امیدیم که طی این طرح بتوانیم حدودا طی مدت یک هفته هزینه‌ی عمل جراحی یک (یا چند کودک) نیازمند را به مبلغ ۵ میلیون تومان تامین کنیم. باشد که چون گذشته از حمایت همیشگی و بی‌دریغ شما عزیزان بهره‌مند شویم..

حمایت
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
محوریت

مبلغ جمع آوری شده 50.630.000 ریال

به پشتوانه دل های بزرگ و دستان مهربانتان برآنیم که تن پوش عافیت را برای عزیزان نیازمندمان به ارمغان آوریم…خیریه‌ی دانشجویی التیام؛ همزمان با چهارمین سالروز تولد این خیریه؛ شمارش معکوس جهت اجرای طرح ارمغان را آغاز کرد. از این پس؛ به کمک شما همراهان التیامی و خیرین ارجمند بر این امیدیم که طی این طرح بتوانیم حدودا طی مدت یک هفته هزینه‌ی عمل جراحی یک (یا چند کودک) نیازمند را به مبلغ ۵ میلیون تومان تامین کنیم. باشد که چون گذشته از حمایت همیشگی و بی‌دریغ شما عزیزان بهره‌مند شویم..

اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان