صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت
مبلغ جمع آوری شده:70.000.000 ریال

پس از “جراحي كودكان” و “بيماران مبتلا به سرطان سينه” طی اولین و دومین دوره طرح #ارمغان، مانند گذشته، دلگرم به محبت و ياری شما همراهان هميشگی التيام، جرات و جسارت يافتيم كه در قالب سومین دوره طرح ارمغان،اين بار براي حمايت از “كودكان دچار سوختگی “قدمی ديگر برداريم،

اين طرح نيز همانند طرح‌های ارمغان گذشته، به مدت يك هفته، به صورت كمپين مجازی اجرا خواهد شد. هدف بر آن است که طی اين مدت، مبلغِ ٧ ميليون تومان از حمایت‌های مالی همراهان و خيرين عزیز جمع آوری شده؛ و اين مقدار تماما جهت پرداخت هزينه‌های درمانی كودكان كم بضاعتِ دچار سوختگی صرف گردد.

در اين راه، پس از لطف و عنايت خداوند، اميد التيام و اين كودكانِ بيمار نيازمند، به سخاوت و ياری شما خيرين ارجمند است؛ كه بيش از قبل، مايه مباهات و افتخارمان باشيد.

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت
مبلغ جمع آوری شده:70.000.000 ریال

پس از “جراحي كودكان” و “بيماران مبتلا به سرطان سينه” طی اولین و دومین دوره طرح #ارمغان، مانند گذشته، دلگرم به محبت و ياری شما همراهان هميشگی التيام، جرات و جسارت يافتيم كه در قالب سومین دوره طرح ارمغان،اين بار براي حمايت از “كودكان دچار سوختگی “قدمی ديگر برداريم،

اين طرح نيز همانند طرح‌های ارمغان گذشته، به مدت يك هفته، به صورت كمپين مجازی اجرا خواهد شد. هدف بر آن است که طی اين مدت، مبلغِ ٧ ميليون تومان از حمایت‌های مالی همراهان و خيرين عزیز جمع آوری شده؛ و اين مقدار تماما جهت پرداخت هزينه‌های درمانی كودكان كم بضاعتِ دچار سوختگی صرف گردد.

در اين راه، پس از لطف و عنايت خداوند، اميد التيام و اين كودكانِ بيمار نيازمند، به سخاوت و ياری شما خيرين ارجمند است؛ كه بيش از قبل، مايه مباهات و افتخارمان باشيد.

اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان