صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه ارمغان گلریزان مجازی ارمغان – تامین هزینه جراحی محمد گل

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت

جنگ افغانستان برای این خانواده پنج نفره، آورده‌ای جز تاریکی نداشت. سه چهار سال هست که به ایران آمدند و اکنون تنهایی و غریبی به جای جنگ چاشنی تلخ زندگیشان شده. اما بیماریِ پدر و دست تنگی، سختی زندگی را افزون کرده. ابرهای تیره‌ای از جنس غم جلوی چشمان پدر را گرفته‌اند، و چشمانش به خاطر آب مروارید دیگر به خوبی نمی‌بیند. درآمد خانواده به همین دلیل کاهش یافته و دختر خانواده از تحصیل بازمانده. به امید مهربانی شما، در طرح ارمغان قصد داریم، روشنایی را برای اين خانواده به ارمغان آوریم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی محمدگل 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید:
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت

جنگ افغانستان برای این خانواده پنج نفره، آورده‌ای جز تاریکی نداشت. سه چهار سال هست که به ایران آمدند و اکنون تنهایی و غریبی به جای جنگ چاشنی تلخ زندگیشان شده. اما بیماریِ پدر و دست تنگی، سختی زندگی را افزون کرده. ابرهای تیره‌ای از جنس غم جلوی چشمان پدر را گرفته‌اند، و چشمانش به خاطر آب مروارید دیگر به خوبی نمی‌بیند. درآمد خانواده به همین دلیل کاهش یافته و دختر خانواده از تحصیل بازمانده. به امید مهربانی شما، در طرح ارمغان قصد داریم، روشنایی را برای اين خانواده به ارمغان آوریم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی محمدگل 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید:
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان