صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات

اغلب رسم است که برای یابود عزیزان و درگذشتگان اقدام به اطعام میکنیم. در طرح پردیس با آراستن این رسم، این امکان فراهم شده که در یادبود از دست رفتگان، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد عزیزان خود، با مددرسانی به نیازمندان باقیات و صالحاتی برای ایشان به جای بگذاریم.

ثبت حمایت