صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

یاد بود
اطلاعات

طرح پردیس مناسبت های خاص مانند بزرگداشت ها را هم برای شما عزیزان در نظر گرفته است. چنانچه قصد دارید برای بزرگداشت فردی به نحوی از او تجلیل به عمل آورید، میتوانید زیبایی این کار را در راستای کمک به نیازمندان دوچندان کنید. کارت بزرگداشت هم به مانند دیگر کارت ها به مدت ۲ ماه با مشخصات مورد نظر شما بر روی سایت قرار خواهد داشت.

ثبت حمایت