صفحه اصلی

eltiam golrizan 15خیریه التیام

۵۹%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص به علت تشنج-۰۱۰۴۱۶.۱۱۰۱.۱
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 14خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص بیمار مبتلا به دیابت
 • ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 11خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص مادر خانواده
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 13خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان-تامین هزینه تصویربرداری و دارو در ارتباط با تشنج
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 10خیریه التیام

۵۲%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص بیمار گوارشی
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
photo 2022 08 10 14 51 28خیریه التیام

۷۲%

مرهم فرصت دوباره
 • ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
photo ۲۰۲۲ ۰۸ ۰۵ ۰۱ ۰۸ ۰۰خیریه التیام

۱۰%

مرهم نهال
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 018خیریه التیام

۱۰۰%

تامین هزینه جراحی فاطمه -گلریزان مجازی خیریه التیام
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 017خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان مجازی ارمغان – تامین هزینه جراحی محمد گل
 • ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 016خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان مجازی ارمغان – تامین هزینه جراحی امیر
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 015خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان مجازی ارمغان – تامین جراحی مهراد
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸,۴۲۲,۵۸۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 300خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص ساناز
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 600خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان -کمک هزینه ترخیص مریم
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Armaghan 2 01خیریه التیام

۳۷%

هفتمین دوره ارمغان
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 011خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – ‌ تامین هزینه ترخیص – بیمار دچار سوختگی
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 010خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – ‌تامین هزینه ترخیص – ترخیص مادر ۲۲ ساله
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 003خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – ‌ تامین هزینه ترخیص – بیمار مبتلا به کرونا
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 002خیریه التیام

۹۸%

گلریزان – ‌ تامین هزینه ترخیص – بیمار ریوی
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 006خیریه التیام

۱۰۰%

eltiam golrizan 004خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – ‌ تامین هزینه ترخیص – عمل کیسه صفرا
 • ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم مهربانو scaledخیریه التیام

۷۰%

مرهم مهر بانو
 • ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 007خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان ترخیص احمد
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 009 1خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان ترخیص علی اصغر
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam post 06 2خیریه التیام

۱۰۰%

دوازدهمین دوره ارزاق
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱,۰۰۰,۶۱۶,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
4516514 scaledخیریه التیام

۴۸%

مرهم فاطمه خانم
 • ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
eltiam golrizan 001 04خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – تامین هزینه ترخیص اهورا
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم فرزاد scaledخیریه التیام

۴۴%

مرهم فرزاد
 • ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص زینت، مادر خانواده
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص ژیلا، مادر خانواده
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان -کمک هزینه ترخیص حمید، پدر خانواده
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص محمد طاها
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – کمک هزینه ترخیص اسما
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – تامین هزینه جراحی قلب
 • ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Golrizan 01خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان خرید داروی صرع
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۲۰,۱۷۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
1 first scaledخیریه التیام

۱۰۰%

ارمغان ششم – حمایت از بیماران زنان و زایمان
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
IMG 0268خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – تامین هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
IMG 0269خیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – تهیه آب تصفیه شده برای یک سال
 • ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
گلریزان ـ ۴ ـ وامخیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان -وام قرض الحسنه
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم افشین scaledخیریه التیام

۱۰۰%

مرهم افشین
 • ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم معصومه scaledخیریه التیام

۱۰۰%

مرهم معصومه
 • ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم مهراد scaledخیریه التیام

۱۰۰%

مرهم مهراد
 • ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم محمد طاها scaledخیریه التیام

۱۰۰%

مرهم محمد طاها
 • ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم امیرعباس scaledخیریه التیام

۱۰۰%

مرهم امیر عباس
 • ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
photo 2021 06 19 16 01 31خیریه التیام

۱۰۰%

مرهم ناجی
 • ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Start.Sait 01خیریه التیام

۱۰۰%

پنجمین دوره طرح ارمغان
 • ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Armaghan 4 01خیریه التیام

۱۰۰%

چهارمین دوره طرح ارمغان
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Armaghan 3 01خیریه التیام

۱۰۰%

سومین دوره طرح ارمغان
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Armaghan 2 01خیریه التیام

۱۰۰%

دومین دوره طرح ارمغان
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۶۲,۶۶۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
Armaghan 1 01خیریه التیام

۱۰۰%

اولین دوره طرح ارمغان
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۵۰,۶۳۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
مرهم آنا scaledخیریه التیام

۱۰۰%

مرهم آنا
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
golrizan vilcherخیریه التیام

۱۰۰%

گلریزان – تامین هزینه خرید ویلچر
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
golrizan bimeخیریه التیام

۲۶%

گلریزان – تامین هزینه حق بیمه
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان
golrizanewخیریه التیام

۶۵%

گلریزان – تامین هزینه های دندان پزشکی
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۹,۷۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان