Twitter
Instagram
Telegram

۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

 شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

مشاهده حامیت ها

۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام
آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲
شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام
آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲
شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

کارگاه ها

 وظیفه یک پزشک نباید فقط جلوگیری از مرگ باشد، بلکه باید بهبود سطح زندگی باشد “

 پچ آدامز

نه فقط یک پزشک، بلکه همه ما اگر بتوانیم با تزریق مهر و محبت به قلب دیگران مرهمی بر زخم هایشان باشیم  و لبخندی بر روی لب هایشان بسازیم.

در نهایت یک “انسان” را درمان کرده ایم، پس چرا هنگامی که در وجودمان این دارو سحرآمیز وجود دارد، یاد نگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم و با خوب کردن حال روحی انسان های اطراف مان ، حال زندگی خودمان هم رنگی کنیمدر همین راستا خیریه التیام قصد دارد به زودی با هدف رشد شما بزرگواران دوره دلقک درمانی را برگزار کند.لازم به ذکر است برای آگاهی بیشتر از اطلاعات و زمان دقیق این کارگاه مشخصات لازم، برای پیش ثبت نام را تکمیل بفرمایید.

بارگذاری