صفحه اصلی

صفحه اصلی هم سایه

همسایه‌ی خوب، سایه مهربانی‌اش آشنا و غیر آشنا نمی‌شناسد! 

در طرح “هم سایهیک یا تعداد محدودی خیر به مدت چند ماه رفع نیاز مددجو را بر عهده می گیرند. در این طرح خیر به صورت ماهانه مبلغ مورد نیاز مددجو را پرداخت کرده و نیاز وی را رفع میکند. این طرح، از نظر شیوه حمایت شبیه طرح مرهم خیریه التیام است اما با این تفاوت که تعداد خیرین بسیار محدودتر است. این طرح برای خیرینی تدارک دیده شده است که می خواهند اثر مستقیم کمک خود را در زندگی مددجو مشاهده کنند.

لازم به ذکر است که گزارش حمایت های انجام شده به خیرین به صورت شفاف و دقیق ارائه می‌گردد.

طول مدت حمایت توسط خیرین و مبلغ آن بر اساس نیاز مددجو تعیین میشود و خیرین عزیز می توانند بنابر توانایی خود به حمایت از مددجو بپردازند.