صفحه اصلی

گاهی ناملایمات زندگی، همچون بارانیست بی امان، بر سر رهگذران راه زندگی و مهربانی چتریست که می‌تواند مسافران این راه را در تحمل این سختی‌ها یاری کند؛ چتری که شما آن را می‌گسترانید.
در طرح چتر مهربانی التیام، در مدت چند ماه، یاریگر و حامی عزیزی خواهید بود که در مسیر درمان خود، نیازمند کمک شما عزیزان است.