صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو

پسرک جلوی قاب عکس پدرش ایستاده …لبخند مهربان پدر در قاب عکسی با روبان مشکی کنارش یادآور نبود او بود که وقتی مهراد فقط چند ماه داشت برای همیشه او و خواهر کوچک و مادرش را تنها گذاشت.مادرش درحال بسته بندی سبزی هایی بود که سفارش گرفته.زندگی با دو بچه کوچک و برآمدن از پس هزینه هایشان کمرش را خم کرده است.پسرک همانطور که ایستاده بود بر زمین افتاد مادر هراسان به سمتش دوید و به آغوشش کشید.بغض جا خوش کرده در گلویش را از چشمان کنجکاو پسرک دوساله اش پنهان کرد.صدای دکتر در گوش مادر پیچید که گفته بود: مهراد مبتلا به بیماری CP است…بیماری‌ای که با دل های مهربانتان میتوانید التیامی باشید بر دل این مادر درد دیده و او را در هزینه های درمان مهراد قهرمانمان یاری کنید.. هر ماه با واریز ۲۰.۰۰۰ تومان در راستای هزینه‌های گفتار درمانی مهراد یاری گر التیام باشید

ظرفیت خیرین طرح به اتمام رسیده است

حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو

پسرک جلوی قاب عکس پدرش ایستاده …لبخند مهربان پدر در قاب عکسی با روبان مشکی کنارش یادآور نبود او بود که وقتی مهراد فقط چند ماه داشت برای همیشه او و خواهر کوچک و مادرش را تنها گذاشت.مادرش درحال بسته بندی سبزی هایی بود که سفارش گرفته.زندگی با دو بچه کوچک و برآمدن از پس هزینه هایشان کمرش را خم کرده است.پسرک همانطور که ایستاده بود بر زمین افتاد مادر هراسان به سمتش دوید و به آغوشش کشید.بغض جا خوش کرده در گلویش را از چشمان کنجکاو پسرک دوساله اش پنهان کرد.صدای دکتر در گوش مادر پیچید که گفته بود: مهراد مبتلا به بیماری CP است…بیماری‌ای که با دل های مهربانتان میتوانید التیامی باشید بر دل این مادر درد دیده و او را در هزینه های درمان مهراد قهرمانمان یاری کنید.. هر ماه با واریز ۲۰.۰۰۰ تومان در راستای هزینه‌های گفتار درمانی مهراد یاری گر التیام باشید

ظرفیت خیرین طرح به اتمام رسیده است

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان