صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

500,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

430 عدد در انبار

محوریت
طرحی برای اهدای لبخند به کودکان اگر تا کنون گذرتان به بیمارستان های کودکان خورده باشد، حتما صدای گریه های متاثرکننده بچه های بی گناه را در راهروهای درمانگاه شنیده اید. لذا خیریه التیام در نهمین دوره ارمغان تصمیم دارد به خدمات بیمارستانی کودکان بپردازد. این دوره از تاریخ ۱ تا ۱۶ تیر ماه برقرار خواهد بود و مبلغ هدف ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. امید است با کمک شما خیرین گرامی این مبلغ جمع آوری و در انتهای دوره صرف هزینه های کودکان بیمارستانی شود، باشد که مرهمی شود بر قلب های کوچک این فرشته های زمینی
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

430 عدد در انبار

محوریت
طرحی برای اهدای لبخند به کودکان اگر تا کنون گذرتان به بیمارستان های کودکان خورده باشد، حتما صدای گریه های متاثرکننده بچه های بی گناه را در راهروهای درمانگاه شنیده اید. لذا خیریه التیام در نهمین دوره ارمغان تصمیم دارد به خدمات بیمارستانی کودکان بپردازد. این دوره از تاریخ ۱ تا ۱۶ تیر ماه برقرار خواهد بود و مبلغ هدف ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. امید است با کمک شما خیرین گرامی این مبلغ جمع آوری و در انتهای دوره صرف هزینه های کودکان بیمارستانی شود، باشد که مرهمی شود بر قلب های کوچک این فرشته های زمینی
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

430 عدد در انبار

حداقل مبلغ حمایت:

500,000 ریال
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

430 عدد در انبار

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان