صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
رعایت بهداشت دهان و دندان در سلامتی و کیفیت زندگی بسیار حائز اهمیت است. از طرفی پرداخت هزینه های بالای درمانی در این حوزه، برای افراد کم برخوردار میسر نیست. همقدم ما برای جمع آوری مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان به منظور هزینه های “دندان پزشکی” افراد نیازمند، باشید.
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
رعایت بهداشت دهان و دندان در سلامتی و کیفیت زندگی بسیار حائز اهمیت است. از طرفی پرداخت هزینه های بالای درمانی در این حوزه، برای افراد کم برخوردار میسر نیست. همقدم ما برای جمع آوری مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان به منظور هزینه های “دندان پزشکی” افراد نیازمند، باشید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان