صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

021027.1101

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
گاهی زندگی هم، نفس کم می‌آورد! ۵۷ بهار را بدون حتی یک روز بهاری گذرانده‌ای؛ تنهایی را تحمل کرده‌ای و حتی خانه‌ای نداری؛ عفونت، ریه‌هایت را درگیر کرده و نفس‌هایت را به شماره انداخته است. این‌ها حکایت علیرضا، مددجوی میانسالی‌ است که به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری‌ شده و نیازمند حمایت شما برای هزینه‌های ترخیص است. بهار زندگی علیرضا با وجود شما نزدیک است.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش