صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۸۰۱.۱۱۰۴

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
کد مددجو:۰۱۰۸۰۱.۱۱۰۴ مردی ۵۲ سال است و سالیان درازی است که با کلیه‌ای بیمار و دیالیزهای بیشمار، زندگی را سر می‌کند. از زمانی که از همسرش جدا شد و تقویم زندگی جور دیگری برایش رقم خورد؛ دیدن فرزندانش محدود به یکبار ملاقات در هر فصل شد. هم اکنون که دیگر کلیه‌اش توان تاب‌آوری را ندارد و پیگیر کارهای پیوند است، نیازمند یاری شما است که با کمک‌هایتان هزینه‌ انجام آزمایشات تخصصی قبل از پیوندش تامین شود. اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
اولویت حمایت:  کمک هزینه انجام آزمایشات تخصصی به علت نیاز به پیوند
حداقل مبلغ مورد نیاز: 500.000 رتومان
کانال تلگرامی گلریزان: گلریزان مجازی
کد ussd: 2#*3*2580*780*
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش