صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۲۱.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
نوزادی می‌شناسیم که برای پا نهادن به این دنیا عجله داشت اما ناگزیر زودتر از موعد با تیرگی‌های آن گلاویز شد. این فرشته‌ی کوچک که به علت پیچیدن بند ناف دور گردنش پیش از زمان مقرر متولد و در بیمارستان بستری شد، حالا به عفونت خون مبتلا شده است. پدر‌ش کارگر نجاریست و بسیار زحمتکش، اما تلاش‌های او برای تامین هزینه‌های ترخیص فرزندش به در بسته خورد. امید است با کمک‌های شما خیرین عزیز در بسته پیش روی این خانواده گشوده شود و نور چشمشان به خانه‌ی خود بیاید در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
نوزادی می‌شناسیم که برای پا نهادن به این دنیا عجله داشت اما ناگزیر زودتر از موعد با تیرگی‌های آن گلاویز شد. این فرشته‌ی کوچک که به علت پیچیدن بند ناف دور گردنش پیش از زمان مقرر متولد و در بیمارستان بستری شد، حالا به عفونت خون مبتلا شده است. پدر‌ش کارگر نجاریست و بسیار زحمتکش، اما تلاش‌های او برای تامین هزینه‌های ترخیص فرزندش به در بسته خورد. امید است با کمک‌های شما خیرین عزیز در بسته پیش روی این خانواده گشوده شود و نور چشمشان به خانه‌ی خود بیاید در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۲۱.۱۱۰۱.۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان