صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
گاهی زندگی عجیب سخت می‌شود! زمان می‌گذرد ولی او در زمان زندگی نکرده‌! پیرمردیست با هزار قصه‌ی ناتمام و هزار مشکل حل نشده؛ متارکه کرده و از سوی دو دخترش طرد شده! سرپناهش چادریست روبروی بیمارستان! زخم‌های کهنه‌اش عود کردند و پای مجروحش در حد فلج بودن دچار مشکل است! مشکل مثانه‌ هم مزید بر تمام این دردهاست. برای ورق زدن قسمتی از داستان زندگی پیرمرد قصه‌مان به یاری دستان سبز شما نیازمندیم تا کمک هزینه ترخیص او به علت آسیب پا، تامین شود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
گاهی زندگی عجیب سخت می‌شود! زمان می‌گذرد ولی او در زمان زندگی نکرده‌! پیرمردیست با هزار قصه‌ی ناتمام و هزار مشکل حل نشده؛ متارکه کرده و از سوی دو دخترش طرد شده! سرپناهش چادریست روبروی بیمارستان! زخم‌های کهنه‌اش عود کردند و پای مجروحش در حد فلج بودن دچار مشکل است! مشکل مثانه‌ هم مزید بر تمام این دردهاست. برای ورق زدن قسمتی از داستان زندگی پیرمرد قصه‌مان به یاری دستان سبز شما نیازمندیم تا کمک هزینه ترخیص او به علت آسیب پا، تامین شود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان