صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۴

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
پیش از آنکه سنگ‌ها از پای لنگش سهم خواهی کنند دست فروش بود و برای کسب درآمد تلاش می‌کرد‌. دست فروشی و بیماری که دامن گیرش شد با هم سازگاری‌ نداشتند و همین کافی بود تا درآمدش کم شود. طی روند تشخیص و درمان برایش آنژیوگرافی انجام شد اما درد و به دنبال آن تورم پا دوباره او را راهی بیمارستان کرد. پدر همسرش خانه‌ی کوچکی را در اختیارشان گذاشته تا زندگی کنند و برای تامین هزینه ترخیص از خواهرش کمک گرفته اما هنوز به حمایت نیاز دارد و چشم امیدش به محبت شماست تا هزینه ترخیصش به طور کامل تامین شود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
پیش از آنکه سنگ‌ها از پای لنگش سهم خواهی کنند دست فروش بود و برای کسب درآمد تلاش می‌کرد‌. دست فروشی و بیماری که دامن گیرش شد با هم سازگاری‌ نداشتند و همین کافی بود تا درآمدش کم شود. طی روند تشخیص و درمان برایش آنژیوگرافی انجام شد اما درد و به دنبال آن تورم پا دوباره او را راهی بیمارستان کرد. پدر همسرش خانه‌ی کوچکی را در اختیارشان گذاشته تا زندگی کنند و برای تامین هزینه ترخیص از خواهرش کمک گرفته اما هنوز به حمایت نیاز دارد و چشم امیدش به محبت شماست تا هزینه ترخیصش به طور کامل تامین شود. در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۰۰۳.۱۱۰۱.۴

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان