صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۴

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
مادری ۲۱ ساله که به تازگی در خانه‌ی‌ کوچک سرایداری‌شان سه نفر شده‌اند اما پدر با حقوق کم سرایداری‌ توانایی پرداخت هزینه‌های درمان و ترخیص همسرش را ندارد و مجبور به قرض از دیگران شده و تا کنون نتوانسته‌ قرضش را پس بدهد. و ما اکنون نیاز‌مند یاری و قلب‌های مهربان شما برای کمک هزینه ترخیص جهت زایمان هستیم تا لبخندی بر لب‌ این خانواده‌‌ سه نفره بنشانیم در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
مادری ۲۱ ساله که به تازگی در خانه‌ی‌ کوچک سرایداری‌شان سه نفر شده‌اند اما پدر با حقوق کم سرایداری‌ توانایی پرداخت هزینه‌های درمان و ترخیص همسرش را ندارد و مجبور به قرض از دیگران شده و تا کنون نتوانسته‌ قرضش را پس بدهد. و ما اکنون نیاز‌مند یاری و قلب‌های مهربان شما برای کمک هزینه ترخیص جهت زایمان هستیم تا لبخندی بر لب‌ این خانواده‌‌ سه نفره بنشانیم در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۹۱۲.۱۱۰۱.۴

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان