صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۰.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

25 سهم

داستان مددجو
نوجوانی؛ امید و جنبشِ روزهای بزرگسالی است! روزهایی که پازلِ آرزوهایت را می چینی و به دنبال نردبانی محکم برای زندگی ات هستی! اما؛ گاهی، پله های نردبانت در همان روزهای کودکی بدون آنکه مقصر باشی فرو ریخته است… نوجوانِ ۱۲ ساله ای در کنار مادر و ناپدری اش در خانه ای استیجاری زندگی می کند. از مشکل سیستم ادراری و تنگی مجرای ادرار رنج می برد و مورد عمل جراحی قرار گرفت! در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.  
حمایت از مددجو

25 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
نوجوانی؛ امید و جنبشِ روزهای بزرگسالی است! روزهایی که پازلِ آرزوهایت را می چینی و به دنبال نردبانی محکم برای زندگی ات هستی! اما؛ گاهی، پله های نردبانت در همان روزهای کودکی بدون آنکه مقصر باشی فرو ریخته است… نوجوانِ ۱۲ ساله ای در کنار مادر و ناپدری اش در خانه ای استیجاری زندگی می کند. از مشکل سیستم ادراری و تنگی مجرای ادرار رنج می برد و مورد عمل جراحی قرار گرفت! در صورتی که متمایل به حمایت و یا اطلاع از موارد مشابه معرفی شده هستید به کانال گلریزان خیریه التیام بپیوندید.  
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۱۰.۱۱۰۱.۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

25 سهم

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

25 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان