صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۰۹.۱۱۰۱

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
روزگار، سازش را با هیچ زندگی هماهنگ نمی کند؛ اما مرد، باید قوی باشد و آواز خودش را بخواند که استیصالِ یک پدر، خانواده ای را خاموش می کند! پدر ۴۳ ساله ای به دلیل کمر درد منع از کار سنگین شد و عدم توجه او را زیر تیغ عمل جراحی دیسک کمر بُرد! مرد است دیگر… باید بجنگد! در بزنگاه اتفاقات ناگوار با سقوط از ساختمان دست و پایش دچار شکستگی شد و دوباره زیر تیغ جراحی رفت… اکنون نیازمند دستان سبز شما برای تامین هزینه های ترخیص این پدر عزیز هستیم.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
روزگار، سازش را با هیچ زندگی هماهنگ نمی کند؛ اما مرد، باید قوی باشد و آواز خودش را بخواند که استیصالِ یک پدر، خانواده ای را خاموش می کند! پدر ۴۳ ساله ای به دلیل کمر درد منع از کار سنگین شد و عدم توجه او را زیر تیغ عمل جراحی دیسک کمر بُرد! مرد است دیگر… باید بجنگد! در بزنگاه اتفاقات ناگوار با سقوط از ساختمان دست و پایش دچار شکستگی شد و دوباره زیر تیغ جراحی رفت… اکنون نیازمند دستان سبز شما برای تامین هزینه های ترخیص این پدر عزیز هستیم.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۱۱۰۹.۱۱۰۱

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان