صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو

بیمه…شاید بهترین ابداع تاریخ بشر باشد. در ظاهر صرف هزینه اما در باطن ذخیره کردن بنیه جوانی برای ایام پیری است. چه بسیارند پیرانی که جوان شده اند و چه جوان هایی که با کمک شما هرگز پیر نخواهند شد… در کنار همراهی شما خیرین عزیز تلاش می‌کنیم که با جمع آوری مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان بیمه افراد نیازمند را پرداخت نماییم

حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو

بیمه…شاید بهترین ابداع تاریخ بشر باشد. در ظاهر صرف هزینه اما در باطن ذخیره کردن بنیه جوانی برای ایام پیری است. چه بسیارند پیرانی که جوان شده اند و چه جوان هایی که با کمک شما هرگز پیر نخواهند شد… در کنار همراهی شما خیرین عزیز تلاش می‌کنیم که با جمع آوری مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان بیمه افراد نیازمند را پرداخت نماییم

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان