صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۵۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
سه سال پیش، دیگر در پاهایش رمقی حس نکرد! برای پیگیری، در جیب هایش هم رمق مالی حس نمی‌کرد! شوهری که کارگر فصلی است و درآمد ثابتی ندارد و سه فرزندی که هر کدام مشکلات خودشان را دارند حتی جایی برای فکر کردن به دردهای خودش را برای این مادر، باقی نمی گذارند. پس از گذشت سه سال با انجام MRI تشخیص بیرون زدگی دیسک کمر داده شده است، کمری که خیلی وقت است خمیده شده. اکنون به یاری دستان سخاوتمندانه‌ی شما برای تامین کمربند طبی و هزینه جلسات فیزیوتراپی این مادرِ مددجو، نیازمند هستیم. همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم عصای مادر خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
حمایت از مددجو

حمایت شد

داستان مددجو
سه سال پیش، دیگر در پاهایش رمقی حس نکرد! برای پیگیری، در جیب هایش هم رمق مالی حس نمی‌کرد! شوهری که کارگر فصلی است و درآمد ثابتی ندارد و سه فرزندی که هر کدام مشکلات خودشان را دارند حتی جایی برای فکر کردن به دردهای خودش را برای این مادر، باقی نمی گذارند. پس از گذشت سه سال با انجام MRI تشخیص بیرون زدگی دیسک کمر داده شده است، کمری که خیلی وقت است خمیده شده. اکنون به یاری دستان سخاوتمندانه‌ی شما برای تامین کمربند طبی و هزینه جلسات فیزیوتراپی این مادرِ مددجو، نیازمند هستیم. همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم عصای مادر خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

۵۰۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان