صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

12 سهم

داستان مددجو
سرطان از آنِ پدر است و ناتوانی شامل حال مادر شده! دختر از لحاظ جسمی ضعیف است و از انجام کارهای روزمره معذور! پسر باید سر خانه و خانواده‌‌ی خودش می‌بود ولی اکنون با مشکلات اعصاب و روان، در خانه‌ی پدری و مردی میانسال شده ! خانواده، خانواده است با تمام اعضا و مشکلاتش! با تمام گیر و گرفتاری هایش! خانواده تنها مامن روزهای سختی است که خودش سخت می گذرد. امید است در راه گرم نگه داشتن کانون این خانواده عزیز قدمی برداشته و حامی این خواهر و برادر در جهت تامین داروهای اعصاب و روان باشیم همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم عصای مادر خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
حمایت از مددجو

12 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
سرطان از آنِ پدر است و ناتوانی شامل حال مادر شده! دختر از لحاظ جسمی ضعیف است و از انجام کارهای روزمره معذور! پسر باید سر خانه و خانواده‌‌ی خودش می‌بود ولی اکنون با مشکلات اعصاب و روان، در خانه‌ی پدری و مردی میانسال شده ! خانواده، خانواده است با تمام اعضا و مشکلاتش! با تمام گیر و گرفتاری هایش! خانواده تنها مامن روزهای سختی است که خودش سخت می گذرد. امید است در راه گرم نگه داشتن کانون این خانواده عزیز قدمی برداشته و حامی این خواهر و برادر در جهت تامین داروهای اعصاب و روان باشیم همچنین جهت عضویت در گروه تلگرامی مرهم عصای مادر خیریه التیام میتوانید از طریق این لینک وارد شوید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

12 سهم

حداقل مبلغ حمایت:

۲۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

12 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان