صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۷۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

164 سهم

داستان مددجو
مردی ۳۰ ساله که در اوج جوانی به ناگَه با روی تلخ زندگی مواجه شد، سوی چشمانش تیره گشت و ۱۰ سالیست که خانه نشین شده. بیماری MS، همان بیماری که جان پدر و برادرش را گرفت به سراغ او هم آمد و به دلیل ناتوانی در تامین هزینه درمان از حرکت جسم و امید قلب محروم مانده است. از بدهی‌ها، سکونت در خانه اقوام و نداشتن حداقل‌های زندگی که بگذریم، فقدان توان خرید داروهای تزریقی مورد نیاز، او را به سمت سرنوشت پدر و برادر سوق می‌دهد؛ لذا به یاری دستان پرمهر شما خیرین گرامی برای زندگی بخشی دوباره به این عزیز رنج کشیده نیازمند هستیم.
حمایت از مددجو

164 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
مردی ۳۰ ساله که در اوج جوانی به ناگَه با روی تلخ زندگی مواجه شد، سوی چشمانش تیره گشت و ۱۰ سالیست که خانه نشین شده. بیماری MS، همان بیماری که جان پدر و برادرش را گرفت به سراغ او هم آمد و به دلیل ناتوانی در تامین هزینه درمان از حرکت جسم و امید قلب محروم مانده است. از بدهی‌ها، سکونت در خانه اقوام و نداشتن حداقل‌های زندگی که بگذریم، فقدان توان خرید داروهای تزریقی مورد نیاز، او را به سمت سرنوشت پدر و برادر سوق می‌دهد؛ لذا به یاری دستان پرمهر شما خیرین گرامی برای زندگی بخشی دوباره به این عزیز رنج کشیده نیازمند هستیم.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

164 سهم

حداقل مبلغ حمایت:

۷۵۰,۰۰۰ ریال
حمایت از مددجو

164 سهم

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان