صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حراج!
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
ویلچر یکی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده و ضروری برای بیمارانی است که به هر نحوی محدودیت حرکت آن ها سبب ناتوانی در راه رفتن و جا به جایی شده است.با زدن دکمه “حمایت می‌کنم” از طرح هزینه خرید ویلچر حمایت کنید.
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
حراج!
داستان مددجو
ویلچر یکی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده و ضروری برای بیمارانی است که به هر نحوی محدودیت حرکت آن ها سبب ناتوانی در راه رفتن و جا به جایی شده است.با زدن دکمه “حمایت می‌کنم” از طرح هزینه خرید ویلچر حمایت کنید.
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان