صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حراج!
اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

محوریت

فاطمه خانم ِ۴۲ ساله، مادر دو فرزند و همسرِ یک کارگرِ ساختمانی زحمت کش است. گذران زندگی در این روزها برای این خانواده سخت است. در این روزهای سخت، فاطمه خانم، مبتلا به قوز قرنیه شده است. مدتی است که بر خانه‌یشان گرد غم نشسته، چرا که دیگر تماشای چهره‌ی همسر و پاره‌های تنش به راحتی میسر نیست. بچه‌ها هم غم چشمان مادر را در دل دارند. به چشم پزشک مراجعه کردند و طبق تشخیص پزشک، انجام هر چه زودتر جراحی برایش بهتر است و پرداخت هزینه عمل برای این خانواده رنج دیده ناممکن. همسر و فرزندان فاطمه و بیش از همه خودش، تاب تحمل زندگی با چشمان بیمار را ندارند. با دستان گشاینده‌تان، بارقه امید را به خانه‌یشان بتابانید.

به امید مهربانی شما، در طرح ارمغان  خیریه التیام قصد داریم، روشنایی را برای اين خانواده به ارمغان آوریم

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی فاطمه 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان 📱 USSD | *780*2580*6*1#

جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید:
حمایت
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
حراج!
محوریت

فاطمه خانم ِ۴۲ ساله، مادر دو فرزند و همسرِ یک کارگرِ ساختمانی زحمت کش است. گذران زندگی در این روزها برای این خانواده سخت است. در این روزهای سخت، فاطمه خانم، مبتلا به قوز قرنیه شده است. مدتی است که بر خانه‌یشان گرد غم نشسته، چرا که دیگر تماشای چهره‌ی همسر و پاره‌های تنش به راحتی میسر نیست. بچه‌ها هم غم چشمان مادر را در دل دارند. به چشم پزشک مراجعه کردند و طبق تشخیص پزشک، انجام هر چه زودتر جراحی برایش بهتر است و پرداخت هزینه عمل برای این خانواده رنج دیده ناممکن. همسر و فرزندان فاطمه و بیش از همه خودش، تاب تحمل زندگی با چشمان بیمار را ندارند. با دستان گشاینده‌تان، بارقه امید را به خانه‌یشان بتابانید.

به امید مهربانی شما، در طرح ارمغان  خیریه التیام قصد داریم، روشنایی را برای اين خانواده به ارمغان آوریم

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی فاطمه 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان 📱 USSD | *780*2580*6*1#

جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید:
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان