صفحه اصلی

صفحه اصلی طرح ارمغان

طرح ارمغان یک کمپین مجازی است که در آن طی مدت زمان محدود در یک حیطه خاص درمانی، اقدام به آگاهی بخشی به عموم جامعه و همچنین جمع آوری حمایت های مالی برای مددجویان خیریه در این زمینه خواهد شد.