صفحه اصلی

پردیس یعنی بهشت، بهشتی که ما آنرا می‌سازیم. گاه برای خودمان و گاه برای فردی دیگر یا شاید عزیزی که دیگر در میان ما نیست.
پردیس طرحی است که شما در آن می‌توانید به نیابت از عزیزانتان، کمک هزینه‌ای را جهت حمایت از مددجویان التیام بپپردازید.
کاری نیک که بی‌شک اثرات آن، زینت بخش تک تک لحظه هایتان خواهد بود.