صفحه اصلی

[breadcrumb]

مرهم یکی از طرح های ثابت خیریه التیام است در این طرح تعدادی از خیرین به صورت ماهانه از یکی از مددجوهای تحت پوشش خیریه حمایت میکنند.