صفحه اصلی

صفحه اصلی مرهم

مرهم یکی از طرح های ثابت خیریه التیام است در این طرح تعدادی از خیرین به صورت ماهانه از یکی از مددجوهای تحت پوشش خیریه حمایت میکنند.